วิสัยทัศน์ & พันธกิจ


 

วิสัยทัศน์ VISION

บริษัทมีแนวคิดที่อยากให้การประกันภัยนั้นเป็นเรื่องที่ผู้เอาประกันภัยรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นธุรกิจที่ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย ต่างให้ความสำคัญกับสิทธิและหน้าที่ที่แต่ละฝ่ายพึงได้หรือพึงมี ดังนั้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิด มาตรฐานและการพัฒนาในธุรกิจประกันภัยของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทยังมีแนวคิดที่อยากจะก้าวสู่การเป็นนายหน้าประกันภัยที่ครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ ในทุกๆ ด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัย อีกทั้งยังเปรียบเสมือนผู้ช่วยของผู้เอาประกันภัย ในการคัดกรองบริษัท ผู้รับประกันภัยที่สามารถให้ความคุ้มครองที่ตรงต่อความต้องการของผู้เอาประกันภัยให้ได้มากที่สุด

 

พันธกิจ MISSION

"การประกันภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพียงแต่ขาดกระบอกเสียง เรายินดีที่จะแบ่งปันความรู้และมุ่งมั่นในหน้าที่บริการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและมั่นคงในระยะยาวให้แก่บริษัทและผู้เอาประกันภัย"