News & Article

ค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย

ค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย

หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่
ประเภทรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.

ประเภทรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.

อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.

กำหนดเป็นอัตราเบี้ยคงที่อัตราเดียว แยกตามประเภทรถ และลักษณะการใช้รถ บริษัทไม่สามารถคิดเบี้ยประกันภัยต่างจากที่นายทะเบียนกำหนด
ระยะเวลาการใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.

ระยะเวลาการใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.

กฎหมายกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ให้ผู้ประสบภัยต้องร้องขอภายใน 180 วัน
คปภ. ตัดเนื้อร้ายธุรกิจประกันภัย • ไตรมาส 3 /2560 เพิกถอนใบอนุญาต 15 ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย ทำผิดกฎหมาย ย้ำบังคับใช้กฎหมายกำกับดูแลตัวแทน-นายหน้าประกันภัยเข้มข้นยิ่งขึ้น

คปภ. ตัดเนื้อร้ายธุรกิจประกันภัย • ไตรมาส 3 /2560 เพิกถอนใบอนุญาต 15 ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย ทำผิดกฎหมาย ย้ำบังคับใช้กฎหมายกำกับดูแลตัวแทน-นายหน้าประกันภัยเข้มข้นยิ่งขึ้น