ประกันภัยส่วนบุคคล

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นการทำประกันภัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้ขับขี่สามารถเลือกประเภทของประกันภัยที่เหมาะสมและให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมตามความต้องการได้
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)

การทำประกันภัยรถยนต์ที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ให้ได้รับการเข้ารักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ
Test Upload Image

Test Upload Image

Test Upload Image Test Upload Image
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้า

ประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้า

คุ้มครองสินค้าที่หลากหลาย ทั้ง สินค้านำเข้า สินค้าส่งออกของผู้เอาประกันภัยจากความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ประกันภัยทางวิศวกรรม

ประกันภัยทางวิศวกรรม

หลากหลายความคุ้มครองที่คุณเลือกได้ ตามความต้องการของธุรกิจคุณ ทั้ง ประกันภัยการก่อสร้าง, ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังความดัน, ประกันภัยเครื่องจักร