ประกันภัยส่วนบุคคล

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นการทำประกันภัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้ขับขี่สามารถเลือกประเภทของประกันภัยที่เหมาะสมและให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมตามความต้องการได้
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)

การทำประกันภัยรถยนต์ที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ให้ได้รับการเข้ารักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ
Test Upload Image

Test Upload Image

Test Upload Image Test Upload Image