ประกันภัยทางวิศวกรรม

หลากหลายความคุ้มครองที่คุณเลือกได้ ตามความต้องการของธุรกิจคุณ ทั้ง ประกันภัยการก่อสร้าง, ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังความดัน, ประกันภัยเครื่องจักร

ประกันภัยการก่อสร้าง
การประกันภัยงานรับเหมาก่อสร้าง ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดกับตัวงานรับเหมาตามสัญญา เช่น งานก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักร อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุจากความประมาทของผู้รับเหมาหรือคนงานของผู้รับเหมา การถูกโจรกรรม และคุ้มครองรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิตของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาท เลินเล่อ ของผู้รับเหมาหรือคนงานที่เกิดขึ้น จากอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน

เหมาะสำหรับ : เจ้าของโครงการ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง

ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังความดัน
ให้ความคุ้มครองหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันอันเนื่อง จากการระเบิดและการยุบแฟบ (ซึ่งไม่ได้เกิดจากอัคคีภัย) รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม 

ประกันภัยเครื่องจักร
ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดย ฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักรที่ได้ติดตั้งและผ่านการทดสอบเดินเครื่องแล้วโดยสมบูรณ์ ในสถานที่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อันเนื่องมาจาก การหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อม หรือจากการติดตั้งด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกซ์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

เหมาะสำหรับ : เจ้าของเครื่องจักร หรือเจ้าของโรงงานที่มีเครื่องจักรในการดำเนินการผลิต