ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)

การทำประกันภัยรถยนต์ที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ให้ได้รับการเข้ารักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องจัดทำประกันภัย เพื่อคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถ โดยมีความคุ้มครองดังตารางต่อไปนี้

ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท/คน)
1 จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด  
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000
2 จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้  
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 80,000
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000
2.3 สูญเสียอวัยวะ  
- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000
- สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000
- สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000
2.4 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000

หมายเหตุ

  • 1. ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
  • 2. ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
  • 3. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น (ตามตารางข้อ 1) เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ตามตารางข้อ 2)