ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นการทำประกันภัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้ขับขี่สามารถเลือกประเภทของประกันภัยที่เหมาะสมและให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมตามความต้องการได้